Goede Vrijdag voor kinderen en gezinnen

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus is gestorven aan het kruis. Waarom wordt deze dag dan toch Goede Vrijdag genoemd? Er is daar toch niets ‘goeds’ aan? Goede Vrijdag heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Door te sterven en daarna op te staan uit de dood bracht hij bevrijding voor alle mensen. Christenen geloven dat het leven niet eindigt met de dood. Eigenlijk is Goede Vrijdag een ‘Dankjewel, Jezus’ vrijdag!

We lezen het lijdensverhaal van Jezus waarin we horen hoe hij is gevangen genomen, zijn kruis draagt en sterft. In sommige parochies komt men rond 15.00 uur bijeen voor de kruisweg. Deze kruisweg herinnert aan de weg die Jezus ging van het paleis van Pilatus, waar hij veroordeeld werd, naar de berg Golgotha en bestaat uit veertien staties of halteplaatsen, waar telkens een feit uit de kruisweg van Jezus wordt herdacht. Wij doen vandaag een kortere tocht met drie stops.

Inleidend verhaaltje

naar een verhaal uit Scandinavië
(Bron: Bijbel in 1000 seconden)

Lang geleden wilden de dieren God danken voor alles wat ze van Hem hadden gekregen. Maar… waar was de berg waarop ze dat konden doen? De slak wist het: ‘Die berg staat aan het einde van de wereld. Kom, ik wijs jullie de weg.’ De slak ging naar de berg, de dieren volgden hem. De weg die liep over bergen en dalen konden de dieren gemakkelijk volgen, want de slak liet een spoor achter, dat zo glinsterde, dat ze het niet alleen overdag, maar ook ’s nachts konden zien.
Eindelijk zagen ze de berg die met zijn top in de hemel stond. ‘Kom maar, slak,’ zeiden de dieren, ‘ga jij maar voorop.’ Maar de slak zei niets. Toen klopten de dieren op zijn huisje. Maar de slak was er niet meer. Er was niets meer van hem over. Met al wat hij had, met al wat hij kon, had hij een zilveren, glinsterend spoor achtergelaten om de andere dieren de weg te wijzen.

Eerste opstapje:
JEZUS ZWIJGT

Uit het Evangelie

Marcus 15,1-15 (Bijbel in 1000 seconden)

’s Morgens vroeg werd Jezus geboeid. Men voerde Hem weg en leverde Hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg aan Jezus: ‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Zoals U zegt.’
De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in. Dan vroeg Pilatus aan Jezus: ‘Waarom antwoordt U niet? Hoor eens waarvan ze U allemaal beschuldigen.’ Maar Jezus zei niets. Dit verbaasde Pilatus.
Als er een feest was, liet Pilatus gewoonlijk één gevangene vrij, Nu zat er een zekere Barabbas in de gevangenis, samen met rebellen die een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trap op en riep: ‘Laat een gevangene vrij. Pilatus vroeg: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Maar de hogepriesters hitsten de menigte op: ‘Laat liever Barabbas vrij.’ Pilatus vroeg: ‘Wat moet ik dan doen met Hem die u de koning van de Joden noemt?’ Ze schreeuwden: ‘Kruisig Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Welk kwaad heeft Hij eigenlijk gedaan?’ Maar zij schreeuwden nog harder: ‘Kruisig Hem!’ Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Hij liet Jezus geselen en leverde Hem over om gekruisigd te worden.

Duiding en vraagjes

Jezus had eigenlijk niets misdaan. De mensen luisterden naar zijn woorden en hij hield van alle mensen. Dat vonden de joodse leiders niet fijn. Zij voelden zich bedreigd. Pilatus, de Romeinse baas, vond ook dat Jezus niets misdaan had, maar wordt ook bang en veroordeelt Jezus. Jezus verdedigt zich niet en zwijgt.
Hoorde jij al eens iemand zeggen: ‘Ik wil jou niet meer’? Heb jij al eens gevoeld dat men geen kansen meer wilde geven?

Opdracht

Zwijgen is soms heel moeilijk. Kan je het 1 minuut stil maken en luisteren naar wat je hoort? Dat kan buiten zijn, maar misschien ook in je hart. Na 1 minuut mag je kort vertellen wat je gehoord hebt.

Tweede opstapje:
KRUISWEG

Uit het Evangelie

Marcus 15,16-22 (Bijbel in 1000 seconden)

De soldaten namen Jezus mee in het paleis. Daar deden ze een purperen mantel om zijn schouders, en ze vlochten een krans van doornen om die op zijn hoofd te zetten. Dan begonnen ze Hem te groeten: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze sloegen Hem met een stok op het hoofd, spuwden Hem in het gezicht, en knielden voor Hem neer om Hem te huldigen. Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem de purperen mantel af, deden Hem weer zijn eigen kleren aan en brachten Hem naar buiten om Hem te kruisigen. Onderweg kwamen ze Simon van Cyrene tegen. Hij kwam net van zijn akker. Ze bevalen: ‘Draag zijn kruis!’ Jezus moest naar Golgotha, een heuvel buiten Jeruzalem.

Duiding en vraagjes

Jezus moest het kruis dragen waaraan hij gestorven is. Dat was heel zwaar, maar gelukkig werd hij geholpen. Een ‘kruis’ dragen betekent vandaag dat je niet gemakkelijk hebt en dat je hulp kan gebruiken.
Ken jij mensen die een ‘kruis’ dragen en het niet gemakkelijk hebben? Ben je zelf al ooit door iemand geholpen toen je het moeilijk had? Was het fijn dat je geholpen werd? Wie zou jij kunnen helpen?

Opdracht

Ga op zoek in de natuur rondom je een kruis. Misschien zie je ergens een kruis staan in het landschap? Of misschien wil je er een maken voor de mensen die na je zullen komen? Neem dan gerust een foto als herinnering. Misschien wil je zelf een kruis maken met materiaal dat je vindt? Neem het kruis dan gerust mee naar huis.

Derde opstapje:
JEZUS STERFT
AAN HET KRUIS

Uit het Evangelie

Marcus 15,23-41 (Bijbel in 1000 seconden)

Ze kruisigden Hem om negen uur ’s morgens en dobbelden om zijn kleren. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: ‘Koning van de Joden.’ Samen met Hem kruisigden ze twee bandieten, één rechts en één links van Hem. Voorbijgangers schudden hun hoofd en riepen: ‘Ha, Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af.’ Ook de hogepriesters en de Schriftgeleerden spotten: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden!’ ‘Messias, koning van Israël, kom nu maar van het kruis af, dan zullen we geloven!’ Ook de bandieten die samen met Hem gekruisigd zijn, maakten beledigende opmerkingen.
’s Middags viel er een duisternis over het hele land. Om drie uur riep Jezus luid: ‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’ Dat is in het Nederlands: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? Sommigen die dat hoorden, zegden: ‘Hoor, Hij roept Elia!’ Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde Hem te drinken geven. ‘Eens zien of Elia Hem van het kruis komt halen,’ zei hij. Maar Jezus slaakte een luide kreet, en gaf de geest. Wanneer een honderdman zag dat Hij zo stierf, zei hij: ‘Inderdaad, die man was de Zoon van God.’
Op een afstand stonden enkele vrouwen. Ze volgden Hem al van in Galilea en zorgden voor Hem. Toen het avond was ging Jozef van Arimatea naar Pilatus en vroeg: ‘Kan ik het lichaam van Jezus krijgen?’ Pilatus keek verbaasd op. Hij vroeg aan een honderdman: ‘Is die Jezus nu al dood?’ Toen hij hoorde dat Jezus gestorven was, gaf hij het lijk aan Jozef. Die kocht een linnen doek, nam Hem van het kruis af, en wikkelde Hem in het linnen. Hij legde Hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Twee Maria’s keken toe waar Hij werd neergelegd.

Duiding en vraagjes

Jezus sterft aan het kruis zonder kleren. Hij klaagt niet. Vlak voor hij stierf, werd het opeens heel donker. Jezus bad een laatste maal tot God en stierf daarna. De vrienden van Jezus haalden hem van het kruis en waren heel verdrietig.
Soms kan het in het leven ook donker zijn. Heb jij soms moeilijke momenten? Denk jij soms ‘dat kan ik niet, dat lukt mij niet’? Wat helpt jou dan om je beter te doen voelen?
Ken je iemand die gestorven is? Was je toen verdrietig? Wat wil je van die overleden persoon onthouden?

Opdracht

De vrienden van Jezus rolden een steen voor het graf en dachten aan de fijne dingen die ze beleefd hadden met Jezus. Zoek een mooie steen en vertel één (of meerdere) fijne dingen die je vandaag of afgelopen week beleefd hebt. Neem de steen mee naar huis en geef hem een mooie plaats.

Gebed

Lieve Jezus,
vandaag herdenken we hoe Jij met het kruis op je schouders
door de straten van Jeruzalem liep,
op weg naar de plaats waar Je dood zal gaan.
Net als Jij hebben veel mensen een kruis te dragen
omdat ze ziek zijn, omdat ze in de gevangenis zitten,
omdat ze gepest worden, omdat ze christen zijn,
omdat ze moeten vluchten voor geweld, omdat …
Jezus, Jij houdt van iedereen
en Je wilt bij ons zijn als we blij zijn, maar ook als het niet goed gaat
als we pijn hebben, of verdrietig zijn, als we onrecht meemaken,
als we …
Dan juist wil Jij naast ons staan
en ons meehelpen datgene dat niet fijn is te verdragen.
Daarom draag Jij vandaag ook ons kruis op jouw schouders,
want Jij wilt niet weglopen van verdriet, lijden en dood,
ook niet als het onbegrijpelijk of onrechtvaardig is wat er gebeurt.
Daar zijn wij dankbaar voor.
Dankjewel, Jezus, dat Jij deze weg bent gegaan. Amen.